Zmiany w statucie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 12 / 2020

Z dnia 09.11.2020r.

Zmiany w statucie są powiązane są z przepisami prawa.

1.Art.98 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 z póź. zmn. ) –
„W zakresie celów i zadań przedszkola wynikających z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania , w tym zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej , z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.”
-W rozdziale II, w § 3 , dodaje się punkt 4 a:
„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii , realizacja zadań przedszkola może odbywać się - oprócz nauczania stacjonarnego , poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub z wykorzystaniem obu tych form naprzemiennie.”

2.Art.98 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zmn. ) –
„W zakresie organów przedszkola oraz ich szczególnych kompetencji , a także szczegółowych warunków współdziałania organów przedszkola oraz sposobu rozwiazywania sporów miedzy nimi.”
-W rozdziale VI, w § 17 , dodaje się punkt 1 a :
„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii, czynności organów przedszkola mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość , a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie np. protokołu.”

3.Art.98 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zmn. ) –
„W zakresie organizacji pracy przedszkola”.
-W rozdziale VII , w § 24 , dodaje się punkt:
14 : „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii, organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.”
15 : „Nauczyciele do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola , poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci również telefonicznie.”
16 : „Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych.”
17 : „Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.”

4.Art. 98 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zmn. ) –
„W zakresie zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola, w tym także zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, a także sposobu i formy wykonywania tych zadań oraz dostosowania ich do wieku i potrzeb wychowanków oraz warunków środowiskowych przedszkola.”
-W rozdziale IX, w § 28 dodaje się punkt:
2 a : „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii , realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola odbywa się poprzez organizacje zajęć z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość.”
2 b : „Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.”
2 c : „Wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.”

5.Art. 98 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zmn. ) –
„W zakresie szczegółowych warunków i sposobów oceniania uczniów”.
-W rozdziale III , w § 4 dodaje się punkt 11 a :
„Monitorowanie postępów dziecka odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom / opiekunom prawnym drogą elektroniczną lub telefoniczna regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.”

6.Art. 98 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zmn. ) –
„W zakresie organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży”.
-W rozdziale III, w § 5 , dodaje się punkt 20:
„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii, współpraca z poradnią i innymi instytucjami powinna odbywać się w drodze konsultacji i przekazywania materiałów w formie elektronicznej lub telefonicznej.”

7.W rozdziale IV, w § 13 , w artykule 1 , punkt 2 zmienia brzmienie na:
„Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę osoby dorosłej , pełniącej dyżur w szatni.”
Przedszkolowo.pl logo