Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:00. - 8:15. Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań , praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia poranne, zabawy swobodne, tworzenie sytuacji do wymiany informacji , rozmowy indywidualne , zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:15. - 8:30. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania , wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8:30. - 9:00. Śniadanie

9:00. - 10:00. Zintegrowana działalność edukacyjna , zgodna z podstawą programową ,
zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, gry i zabawy ruchowe.

10:00. - 11:15. Zabawy , gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym , spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania , eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:15. - 11:30. Przygotowanie do drugiego śniadania

11:30. - 12:00. Drugie śniadanie

12:00. - 13:25. Czytanie bajek , słuchanie muzyki, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne,oddechowe, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową , słuchową, itp., rysowanie.

13:25. - 13:40. Przygotowanie do obiadu

13:40. - 14:15. Obiad

14:15. - 17:00. Czytanie bajek, słuchanie muzyki, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy i gry dydaktyczne stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo