PRZYPROWADZANIE DZIECI W CZASIE PANDEMII

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

W przedszkolu może przebywać WYŁĄCZNIE
1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi (wychowankami przedszkola) bez osób towarzyszących.


Przyprowadzanie/odbieranie dziecka:

1. Wejście do przedszkola rodzic/opiekun sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych (do przedszkola wchodzi WYŁĄCZNIE jeden rodzic/opiekun z dzieckiem).

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej – szatni przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności
(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja

3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej (przez cały czas pobytu w placówce) i dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
6. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w szatni.


Kontakt z nauczycielami:

1. Chęć kontaktu z nauczycielem w placówce należy zgłosić poprzez użycie dzwonka w szatni. W czasie rozmowy nauczyciel i rodzic zobowiązani są zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m. Rozmowa z nauczycielem odbędzie się wyłącznie wówczas, kiedy możliwe będzie pozostawienie dzieci w sali z innym opiekunem
Przedszkolowo.pl logo