Klauzula informacyjna na stronę internetową

Klauzula informacyjna na stronę internetową www. przedszkola

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr …22 w Łodzi przy ul. Rybna 20….. informuje, że
w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
Jednocześnie Dyrektor Przedszkola zobowiązuje prawnych opiekunów dzieci do poinformowania osób biorących udział w ww. uroczystościach i będących przedstawicielami rodziny, o ciążących na nich obowiązkach prawnych w związku z przetwarzanie wizerunku osób fizycznych.

Klauzula informacyjna:
Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 22…. w miejscowości Łódź (91…051…) ul. Rybna 20…, NIP: 7262525865 , REGON: 000219550 adres e-mail: kontakt@pm22.elodz.edu.pl , reprezentowane przez Magdalenę Jędrzejczak.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: joanna.metelska@bhp-met.com

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), oraz w innych przepisach szczególnych,
wykonania umowy o świadczenie usług w Przedszkolu,
ewidencyjnych,
związanych z tworzeniem wymaganej przepisami prawa dokumentacji,
rozliczeń finansowych,
komunikacji,
archiwizacyjnych.

4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c), lit. e) RODO.

5) Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty zewnętrzne, którym administrator przekazuje dane w związku z działalnością przedszkola, w tym np. podmiot świadczący usługi bhp, usługi informatyczne, podmioty dostarczające lub serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w przedszkolu, czy kancelarie prawne (gdyby okazało się to niezbędne),
organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania od przedszkola danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający z przepisów prawa, ponadto do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą się w związku z nimi ujawnić, w przypadku dokumentacji służącej do rozliczeń finansowych do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego, a ponadto przez okresy archiwizacji dokumentów wynikające z przepisów prawa
o archiwizacji (w zależności który z tych okresów będzie trwał najdłużej).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo:
żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
przeniesienia danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację,
zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez przedszkole naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług przez Przedszkole, a tym samym przyjęcia dziecka do przedszkola.

9) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przedszkolowo.pl logo