PROCEDURA przyprowadzania i odbierania dzieci
PROCEDURA

przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Miejskiego Nr 22
PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. „Prawo oświatowe” ( Dz. U. z 2020r. , poz. 910 z póź. zmn. ).
2.Statut Przedszkola Miejskiego Nr 22CEL PROCEDURY:

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki przez rodziców /prawnych opiekunów lub osób upoważnionych przez rodziców, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
ZAKRES PROCEDURY:

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wejścia z rodzicami do placówki, do momentu odebrania dziecka z placówki , czyli powierzenia go pieczy rodzicom/ opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym do odbioru dziecka.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

2.Procedura reguluje zasady przyprowadzania i obierania dzieci.

3.Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie i wszyscy pracownicy przedszkola.§ 2
PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1.Dzieci są przyprowadzane przez rodziców/prawnych opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

2.Rodzice powierzają dziecko osobie dorosłej , znajdującej się w szatni , pełniącej dyżur. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkola.

3.Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola : przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

4.Osoba odbierająca dziecka od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych , mogących stworzyć zagrożenie. Za zgubione zabawki lub inne przedmioty , przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

5.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

6.W trosce o zdrowie innych dzieci , w przypadku podejrzeń o chorobę np. gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne objawy , nauczycielka ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o stanie zdrowia dziecka. Rodzic jest obowiązany do niezwłocznego przybycia do przedszkola.

7.Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zgłaszać nauczycielkom wszelkie poważne dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat . Alergie pokarmowe, wziewne, katar sienny itp. Należy zgłaszać pisemnie.

8.Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

9.Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej choroba zakaźną , rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

10.Rodzice/prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić pełnoletnią osobę do przyprowadzania i obierania dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie nauczycielce danego oddziału.

§ 3
ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.
Od chwili odebrania dziecka przez wyżej wymienione osoby , ponoszą one całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

2.Osoba upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów, przy odbiorze dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie okazać go pracownikowi przedszkola.

3.Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

4.Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w upoważnieniu , jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/prawnych opiekunów, w formie pisemnej lub telefonicznej pracownikowi przedszkola.

5.W wyjątkowych przypadkach , nauczyciel może wydać dziecko, osobie niepełnoletniej , upoważnionej przez rodziców/prawnych opiekunów.

6.Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określona osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola, poprzez udzielenie takiego polecenia w formie pisemnej lub telefonicznej.

7.Prośba rodziców , dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z nich ,musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.

8.Odbiór dziecka następuje do godziny 17 , z budynku przedszkola lub placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

9.W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

10.W przypadku pozostania rodzica /prawnego opiekuna w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka ( np. rozmowa rodzica z nauczycielem ), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

11.Pracownik przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
Stosuje się wówczas następujące działania:

a.nauczyciel , który podejrzewa lub otrzymuje informacje o tym , że po dziecko przyszedł rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona, w stanie np. nietrzeźwości , powiadamia dyrektora i zapewnia dziecku opiekę,
b.nauczyciel lub dyrektor kontaktuje się z drugim rodzicem , informując go o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu, podejmuje próbę skontaktowania się z osobami upoważnionymi,
c.jeśli rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona nie mogą odebrać dziecka, rodzic może wskazać inną osobę , podając jej dane. Osoba ta , przy odbiorze dziecka, musi posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go pracownikowi przedszkola.
d.jeśli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym , nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji,
e.dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania uwzględniając:
-próbę ponownego kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem lub osobami upoważnionymi,
-wyczerpanie możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę upoważnioną , dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem i decyduje o dalszym postępowaniu,
f.dyrektor sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia, która podpisują rodzice,
g.po zdarzeniu dyrektor przedszkola , przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedury dotyczącej odbierania dziecka z przedszkola.

12.W przypadku powtarzania się sytuacji opisanej w pkt. 11, dyrektor placówki zawiadamia sąd rejonowy , wydział rodzinny nieletnich, a także MOPS.

§ 4
NIEODBIERANIE DZIECKA

1.W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy przedszkola , rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia odbioru dziecka.

2.W przypadku nie odebrania dziecka , po godzinach pracy przedszkola ( po godzinie 17 ), nauczyciel jest obowiązany skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami lub osobami upoważnionymi.

3.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobami wymienionymi w pkt. 2, nauczyciel odczekuje 30 minut. Po upływie wskazanego czasu , nauczyciel powiadamia dyrektora i/lub policję . Dalsze czynności podejmuje policja.

4.Z przebiegu zaistniałej sytuacji , dyrektor sporządza notatkę.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili jego przyjścia do przedszkola, do przekazania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom lub osobie upoważnionej.

2.Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani uaktualniać numery telefonów oraz adresy zamieszkania.

3.Rodizce/prawni opiekunowie będą zapoznani z procedurą poprzez:
a.umieszczenie na tablicy dla rodziców w szatni,
b.umieszczenia na stronach internetowych przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo